Пайдаланушы келісімі

Осы Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі – «Келісім») жеке және заңды тұлғалардың (бұдан әрі - «Пайдаланушылар») веб-сайтты https://bonduelle.kz/ (ондағы барлық аудио, бейне, графикалық және мәтіндік ақпаратты (бұдан әрі - «Материалдар»), сервистер және өзге де бағдарламалық жасақтаманы) (бұдан әрі — «сайт») пайдалану шарттарын айқындайды, сондай-ақ сайт әкімшілігі (бұдан әрі - «Әкімшілік») мен Пайдаланушы арасында сайтта орналастыру және (немесе) Сайттың кез келген Материалдарын пайдалану жөніндегі қатынастарды регламенттейді.

1. Жалпы талаптар

1.1. Сайтты пайдалану осы Келісімнің ережелерімен және Қазақстан қолданыстағы заңнама нормаларымен реттеледі.

1.2 Осы Келісім жария оферта болып табылады. Сайтқа кіре отырып және оны пайдалана отырып, Пайдаланушы осы Келісімге қосылған және қандай да бір алып қоюсыз немесе ескертпесіз Келісімнің ережелерін толығымен қабылдаған болып есептеледі.

1.3. Сайт әкімшілігі кез келген уақытта қандай да бір арнайы хабарламасыз осы Келісімнің шарттарын біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы. Келісімнің кез келген өзгерістері Келісімнің жаңа редакциясы жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

1.4. Келісімнің қолданыстағы редакциясы сайтта - мына мекенжай бойынша жарияланды - https://bonduelle.kz/agreement

1.5. Пайдаланушы енгізілген өзгерістермен келіспеген жағдайда, ол сайтқа рұқсаттан бас тартуға, Сайт материалдары мен сервистерін пайдалануды тоқтатуға міндетті.

1.6. Сайтқа, оның барлық мазмұнын (Материалдары мен сервистерін) қоса алғанда, айрықша құқықтар »Бондюэль-Қазақстан» ЖШС немесе өзге тұлғаларға тиесілі. Пайдаланушының сайттың кез келген материалдары мен сервистерін пайдалануы осы Келісімнің ережелеріне сәйкес ғана жүзеге асырылады. Қолданыстағы заңнамаға Қазақстан сәйкес алынған «Бондюэль-Қазақстан» ЖШС тауар белгілерін рұқсатсыз пайдалануға ешкімнің құқығы жоқ.

2. Пайдаланушының міндеттемелері

2.1. Пайдаланушы Қазақстанның заңнамасын немесе халықаралық құқық нормаларын бұзатын әрекеттер ретінде қарастырылуы мүмкін әрекеттерді, соның ішінде зияткерлік меншік, авторлық және/немесе сабақтас құқықтар саласында, сондай-ақ сайттың және Сайт сервистерінің қалыпты жұмысының бұзылуына әкелетін немесе әкелуі мүмкін кез келген әрекеттерді жасамауға келіседі.

2.2. Сайт материалдарын құқық иелерінің жазбаша келісімінсіз пайдалануға жол берілмейді.

2.3. Құқық иеленушінің келісімінсіз тек ақпараттық, ғылыми, оқу немесе мәдени мақсаттарда қорғалатын авторлық туындыларды қоса алғанда, сайт материалдарына дәйексөз келтіруге жол беріледі. Көрсетілген мақсаттарда сайт материалдарына дәйексөз жасау кезінде сайтқа сілтеме міндетті болып табылады.

2.4. Пайдаланушының түсініктемелері мен өзге де жазбалары, сол сияқты ол сайтта орналастыратын материалдар Қазақстан заңнамасының және жалпы қабылданған мораль мен адамгершілік нормаларының талаптарына қайшы келмеуі тиіс.

2.5. Пайдаланушы сайтта жарнамалық сипаттағы материалдарды орналастыруға құқысыз.

2.6. Пайдаланушы Сайт Әкімшілігі Сайтта болуы мүмкін сыртқы ресурстарға, сілтемелерге кіру және пайдалану үшін жауап бермейтіні туралы ескертіледі.

2.7. Пайдаланушы Сайт әкімшілігінің сайттың кез келген мазмұнына, зияткерлік меншік құқықтарын тіркеуге және осындай тіркеу туралы мәліметтерге, сыртқы сайттар немесе ресурстар арқылы немесе сайтта орналастырылған ақпаратты немесе сыртқы ресурстарға сілтемелерді қолдана отырып, кірген Ппайдаланушының басқа байланыстары арқылы қолжетімді немесе алынған тауарларға немесе қызметтерге байланысты болуы мүмкін немесе туындаған кез келген шығындарға немесе зияндарға байланысты Пайдаланушы алдында тікелей немесе жанама міндеттемелері жоқ екендігімен келіседі.

2.8. Пайдаланушы сайттың барлық материалдары мен сервистері немесе олардың кез келген бөлігі жарнамамен бірге жүруі мүмкін деген ережені қабылдайды. Пайдаланушы Сайт әкімшілігі мұндай жарнамаға байланысты ешқандай жауапкершілік көтермейді және ешқандай міндеттеме алмайды деп келіседі.

3. Сайтта материалдарды орналастыру шарттары

3.1. Әкімшілік Материалдарды, егер олар осы Келісімде көрсетілген техникалық параметрлерге сәйкес келсе, сайтта орналастырады.

3.2. Әкімшілік Пайдаланушыға — авторға берілген (оның ішінде сайтта орналастырылған) Материалдар үшін қандай түрде болмасын сыйақы төлемейді (нақты конкурс ережелеріне сәйкес конкурста жеңіске жетудің жекелеген жағдайларын қоспағанда).

3.3. Осы Келісімнің талаптарын қабылдаған, сайтта орналастыру үшін Материалдарды орналастырған немесе жіберген Автор өтеусіз (қандай да бір сыйақы төлемей) сол арқылы «Бондюэль-Қазақстан» ЖШС-не мұндай материалдарды заңмен тыйым салынбаған кез келген тәсілмен пайдалану құқығымен айрықша емес лицензия, оның ішінде, сайттың шегінде Материалдарға және/немесе олардың жекелеген бөліктеріне (фрагменттеріне), сондай-ақ https://bonduelle.kz/ материалдарына, Интернеттің ғаламдық желісінде орналастырылған басқа ақпараттық ресурстарға; аумағы мен пайдалану мерзімі бойынша (бірақ зияткерлік қызмет нәтижесіне айрықша құқықтардың қолданылу мерзімі шегінде), пайдалану ұзақтығы мен көлемі бойынша қандай да бір шектеулерсіз сілтемені орналастыру жолымен еркін пайдалану және оларға кең қолжетімділік беру құқығын береді.

3.4. Автор Әкімшілікке Материалдарды және/немесе олардың жекелеген бөліктерін (фрагменттерін) кез келген тәсілмен (оның ішінде автордың аты-жөнін көрсетпей) кез келген нысанда кез келген мақсатта, оның ішінде шектеусіз, жарнамалық, имидждік және промо роликтерде, анонстарда, демеушілік бет бастарында, макеттерде, жарнама модульдерінде және т. б. пайдалануға рұқсат береді, сондай-ақ, Әкімшілік Автордың Материалдарын, оның ішінде үшінші тұлғалардың жарнамалық баннерлері мен хабарландыруларын қамтитын беттерде материалдарды өзгертуге және өңдеуге, сондай-ақ жіберілген Материалдарды өзге де коммерциялық мақсаттарда пайдалануға құқылы екендігімен келіседі.

3.5. Автор осы Келісімнің талаптарына сәйкес Материалдарды пайдалануға және оны пайдалануға рұқсат беруге (Материалдарға билік етуге) барлық қажетті құқықтарға ие екендігіне кепілдік береді және оны орналастыру мен пайдалану үшін барлық жауапкершілікті өзіне алады. Автор сайтта Материалдарды орналастыру және оларды одан әрі пайдалану басқа адамдардың жеке және мүліктік құқықтарын, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, авторлық, сабақтас, патенттік құқықтарды, жеке өмірге қол сұғылмаушылық, бейнелерді қорғау, ар-намысты, қадір-қасиетті және адал есімді қорғау және т. б. құқықтарын бұзбайтындығына кепілдік береді. Әкімшілік Автордың өзі орналастыратын материалдарға құқықтардың иесі болып табылатындығына күмән туындаған кезде жағдайлар туындаса, Әкімшілік орналастырылған Материалдарды Пайдаланушыға бұл туралы хабарламай-ақ өз қарауы бойынша алып тастауға құқылы.

3.6. Материалдарды рұқсатсыз көшіргені және пайдаланғаны үшін жауапкершілік Сайтта жарияланған Материалдарды заңсыз орналастырған және (немесе) пайдаланған тұлғалар мен ұйымдарға артылады.

3.7. Материалдарды орналастыру кезінде Әкімшілік Автордың бүркеншік атын өз қарауы бойынша көрсетпеуі мүмкін.

3.8. Сайтта орналастырылатын Материалдарда мыналар болмауы тиіс:

3.8.1. Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерді бұзатын материалдар Қазақстанның зиянды, қауіп төндіретін, адамгершілікті, ар-намыс пен қадір-қасиетті, үшінші тұлғалардың заңмен қорғалатын құқықтары мен мүдделерін қорлайтын, жала жабушы, авторлық құқықты бұзуатын, адамдарды нәсілдік, этникалық, жыныстық, әлеуметтік белгілері жағынан жек көрушілікке және/немесе кемсітуге ықпал ететін, діни, нәсілдік немесе ұлтаралық алауыздықты қоздыруға ықпал ететін, зорлық-зомбылық немесе жануарларға қатыгездік көріністерін қамтитын және т. б. болып табылады;

3.8.2. Азшылықтардың құқықтарын бұзу;

3.8.3. Өзін жеткілікті құқықтары жоқ басқа адам немесе ұйымның және/немесе қоғамдастықтың өкілі ретінде, оның ішінде «Бондюэль-Қазақстан» ЖШС немесе сайт Әкімшілігінің қызметкерлері ретінде көрсету, сондай-ақ қандай да бір субъектілердің немесе объектілердің қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты жаңылыстыру;

3.8.4. Пайдаланушының заң бойынша немесе қандай да бір келісімшарттық қатынастарға сәйкес қол жетімді етуге құқығы жоқ материалдар;

3.8.5. Үшінші тараптың қандай да бір патентіне, тауар белгісіне (сауда маркасына), коммерциялық құпиясына, меншік құқығына (оның ішінде зияткерлік меншік құқығына) әсер ететін материалдар;

3.8.6. Арнайы шешілмеген жарнамалық ақпарат, спам, «пирамида» тәсімдері, «бақыт хаттары»;

3.8.7. Рұқсатсыз кіруді жүзеге асыру үшін кез келген компьютерлік немесе телекоммуникациялық жабдықтың немесе бағдарламалардың функционалдығын бұзуға, жоюға не болмаса шектеуге арналған компьютерлік кодтары, сондай-ақ коммерциялық бағдарламалық өнімдерге сериялық нөмірлер, Интернетке ақылы ресурстарға рұқсатсыз қол жеткізуге арналған логиндер, құпия сөздер және өзге де құралдар бар материалдар;

3.8.8. Қандай да бір қолданылатын нормативтік-құқықтық актілерді қасақана немесе кездейсоқ бұзу;

3.8.9. Басқа пайдаланушылардың дербес деректерін жинау және сақтау;

3.8.10.Жарнамалық, коммерциялық немесе үгіт-насихат сипатындағы жазбаларды келісілмеген беру;

3.8.11.Есірткі заттарын жарнамалау;

3.8.12.Дөрекі және қорлайтын сөздер мен сөйлемдерді қамтитын біреудің мекенжайына бағытталған жазбалар; — порнографиялық сипаттағы материалдарды қамтитын жазбалар.

3.9. Әкімшілік Авторға Материалдарды орналастырудан бас тартуға (Пайдаланушыны бұғаттауға), сондай-ақ егер оның мазмұны осы Келісімнің талаптарына және қолданыстағы заңнамаға қайшы келсе, Материалдарды өз қалауы бойынша алып тастауға құқылы. Бұл ретте Әкімшілік Авторға мұндай бас тартудың, алып тастаудың себептері туралы хабарлауға міндетті емес.

3.10. Автор Сайтта орналастырылған Материалдарға қатысты толық жауапты екендігімен келіседі. Әкімшілік Материалдардың мазмұнына және олардың қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілердің талаптарына сәйкестігіне, авторлық құқықтардың бұзылуына, тауар таңбаларын, коммерциялық белгілерді және т.б. рұқсатсыз пайдалануына, сондай-ақ сайтта Материалдарды орналастыруға және/немесе осы Келісімнің талаптарына сәйкес оларды пайдалануға байланысты үшінші тұлғалардың құқықтарының ықтимал бұзылуына жауапты болмайды. Сайтта Материалдарды орналастыруға және/немесе оларды пайдалануға байланысты үшінші тұлғалардан шағымдар түскен жағдайда Автор дербес және өз есебінен аталған шағымдарды реттейді.

3.11. Әкімшілік сайттың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге тырысады, бірақ Автор орналастырған Материалдардың толық немесе ішінара жоғалуына, сондай-ақ Материалдарды орналастыру және қарау бойынша қызметтерді ұсынудың сапасы мен жылдамдығының жеткіліксіздігіне жауап бермейді.

3.12. Сайтта қандай да бір Материалдарды орналастыруға байланысты Әкімшіліктің немесе үшінші тұлғалардың іс-әрекеттеріне байланысты оның құқықтары мен мүдделері бұзылған деп есептейтін Пайдаланушы/Автор Әкімшілікке support@bonduelle.ru мекенжайына шағым жібереді. Құқық иеленудің жарамдылығын растағаннан кейін Материалдар міндетті түрде Сайттан жойылады.

3.13. Сайт әкімшілігі өз қалауы бойынша кез келген уақытта және кез келген себеппен Пайдаланушыға сайтқа немесе оның жекелеген материалдары мен сервистеріне рұқсат беруден бас тарта алады, оның ішінде егер Пайдаланушы осы Келісімнің ережелерін бұзды деп есептесе. Осымен Пайдаланушы сайтқа кіру немесе пайдалану алдын ала ескертусіз тоқтатылуы мүмкін екендігімен, сондай-ақ Сайт әкімшілігі оның есептік жазбасын (логин мен құпия сөз), онымен байланысты барлық материалдар мен файлдарды және/немесе осы материалдар мен файлдарға кейіннен қолжетімділікті дереу бұғаттай немесе жоя алатынымен келіседі.

4. Өзге шарттар

4.1. Осы Келісімнен туындайтын немесе онымен байланысты барлық ықтимал даулар Қазақстанның қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешілуі тиіс.

4.2. Келісімде ешнәрсе Пайдаланушы мен Сайт әкімшілігі арасында агенттік қатынастарды, серіктестік қатынастарын, бірлескен қызмет қатынастарын, жеке жалдау қатынастарын не болмаса Келісімде тікелей көзделмеген басқа қатынастарды орнату ретінде түсінілмейді.

Пайдаланушы осы Келісімнің барлық тармақтарымен танысқанын растайды және оларды сөзсіз қабылдайды.